Zaštita od požara

 • Baumit

Radi sprečavanja nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom te omogućavanja gašenja požara temeljem čl. 39. Zakona o zaštiti od požara MUP PU Istarska-Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva je pokrenulo postupak nadzora provođenja zakonskih obveza na stambenim zgradama.

Sukladno navedenom Labin stan d.o.o. kao upravitelj u obvezi je upoznati suvlasnike s provođenjem potrebnih mjera zaštite od požara na zgradi.

Provođenje mjera zaštite od požara obveza je suvlasnika zgrade utvrđena odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te su isti dužni u okviru godišnjeg plana i programa planirati i osigurati potrebna sredstva iz fonda zajedničke pričuve za tu namjenu. U slučaju neprovođenja mjera zaštite od požara MUP RH će rješenjem narediti vlasnicima. odnosno korisnicima građevine, građevinskog dijela i prostora da poduzmu određene mjere zaštite od požara propisane zakonom i drugim važećim propisima. Temeljem istoga suvlasnici će snositi svu odgovornost i eventualne sankcije iz rješenja.

Prilikom provođenja inspekcije od strane MUP-a kontrolira se ispravnost sljedećih postrojenja, instalacija ili uređaja:

 1. UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE
 2. GROMOBRANSKE INSTALACIJE-ispravnost se ispituje jednom u dvije godine
 3. PANIK RASVJETA- ispravnost se ispituje jednom godišnje
 4. TIPKALA ZA ISKLJUČENJE NAPONA EL. ENERGIJE U SLUČAJU NUŽDE-ispravnost se ispituje jednom u dvije godine
 5. ELEKTROINSTALACIJE ZAJEDNIČKIH DJELOVA GRAĐEVINE-ispravnost se ispituje najmanje jednom u dvije godine
 6. VATROGASNI APARATI- obveza je najmanje jednom u godini obaviti periodični pregled, kojim se utvrđuje opće stanje i kompletnost svih dijelova aparata
 7. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POŽARNOM STUBIŠTU I ZAJEDNIČKIM DJELOVIMA GRAĐEVINE

  Vlasnici građevine dužni su požarno stubište držati prohodnim u svom punom presjeku te osigurati da se uklone svi predmeti koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora. Pristup požarnom stubištu mora biti omogućen sa svih katova.

  Obveza vlasnika građevine je ukloniti otpad koji je odložen na zakonom zabranjenim mjestima i zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ako iste predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara.

Zbog neposredne opasnosti od požara zabranjeno je:

 • držanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim skladišnim prostorima
 • uporaba otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, držanje svjetiljki sa otvorenim plamenom i sl.)
 • obavljanje određenog posla u građevini ili građevinskom dijelu, prostoriji odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova, spaljivanje korova i sl.)

Vlasnici građevine u obvezi su provesti mjere bitne za sigurnost građevine, zaštite imovine i života ljudi od požara i na prostorima van građevine:

 • osigurati siguran pristup interventnim vatrogasnim vozilima prohodnim protupožarnim putovima
 • onemogućiti suvlasnicima ili korisnicima građevine zauzimanje evakuacijskih putova parkiranjem vozila
 • omogućiti vatrogasnim postrojbama nesmetano korištenje podzemnih hidranata postavljanjem prepreka i obilježavanjem mjesta hidranta propisanim oznakama

S obzirom da se u posljednje vrijeme javljaju problemi na dimovodnim kanalima zbog sve češćeg prelaska na grijanje krutim gorivima (drva) upozoravamo suvlasnike da samostalno ne vrše nikakve preinake na istima, jer time mogu ugroziti svoj život, te živote ostalih suvlanika i njihovih obitelji. Pri kupovini novih peći potrebno je voditi računa o kapacitetu dimovodnih kanala i kontaktirati ovlaštenu osobu dali je moguće novu peć priključiti na postojeći dimovodni kanal. Ovim putem ponavljamo da su dimovodni kanali zajednički element zgrade i o načinu korištenja odlučuju suvlasnici zajednički, te posljedice nastale samovoljnim narušavanjem snosi pojedinac koji je i uzrokovao štetu samovoljnim ponašanjem.