Veći građevinski zahvati na zgradama – sanacije krovova i sanacije fasada

  • Baumit
Postupak sanacije krova ili fasade složen je i ponekad vrlo dugotrajan proces u kojem sudjeluju svi suvlasnici putem svog predstavnika suvlasnika i djelatnici upravitelja.

Potrebu za takvim zahvatom iskazuju suvlasnici putem pisanog zahtjeva kojeg u njihovo ime popisuje predstavnik suvlasnika . Tom prilikom predstavnik suvlasnika u ime svih suvlasnika ima pravo predlaganja potencijalnih izvođača radova, te to upisuje u prijavni obrazac. Ukoliko predstavnik suvlasnika ne iskaže nikakvu želju nakon sastavljanja procjene (troškovnika) potrebnih radova Upravitelj provodi nabavu ponuda od izvođača koji su se predstavili Upravitelju i iskazali želju za odrađivanjem spomenutih poslova.

Ponude se prikupljaju u zatvorenim kovertama, koje otvara predstavnik suvlasnika (nekad i komisija sačinjena od više suvlasnika) i djelatnici Upravitelja.

Nakon toga , predstavnik suvlasnika predstavlja ponude ostalim suvlasnicima na sastancima suvlasnika. Ponekad suvlasnici traže prisutnost djelatnika Upravitelja, a ponekad prezentaciju ponuda predstavljaju sami. Prema praksi postoje slučajevi gdje stanari od prispjelih ponuda izaberu jednog ponuđača, te se sa njim nastavljaju razgovori vezani uz obim poslova i cijenu istih tako da od izrađene procjene do ugovorenih radova dolazi do određenih promjena. U slučajevima kada suvlasnici nisu zadovoljni sa prispjelim ponudama traže od upravitelja da im prikupi još ponuda od izvođača koje je predložio neki suvlasnik na sastanku stanara ili sami traže ponude na temelju procjene koju je izradio Upravitelj.

Upravitelj nema pravo utjecaja na izbor izvođača radova ali ni na proces nabave ponuda jer kao što je poznato zgrade su u privatnom vlasništvu te je po ugovoru Upravitelj isključivo izvršitelj odluka koje stanari potpišu većinom glasova prema suvlasničkom udjelu.

U većini slučajeva ugovor se sklapa na način da se obračun vrši prema stvarno izvedenim količinama jer je vrlo teško procijeniti obim radova jer se radi o starijim i ponekad dotrajalim zgradama, ali ima i slučajeva kada suvlasnici sa izvođačem ugovore radove po sistemu“ KLJUČ U RUKE“.

Da bi se došlo do realizacije projekta potrebno je sa suvlasnicima dogovoriti način plaćanja radova.

Suvlasnici moraju uz odluku o izboru izvođača donijeti odluku o načinu financiranja radova. U većini slučajeva odlučuje se za jedan od kreditnih modela putem upravitelja, pa je potrebno skupiti svu potrebnu dokumentaciju koju izabrana kreditna institucija potražuje. Po odobravanju kreditnih sredstava pristupa se ugovaranju i izvođenju radova. Radove prati tehnička služba Upravitelja, te po okončanju radova zajedno sa izvođačem izrađuje konačni obračun koji se prezentira predstavniku suvlasnika koje je opet obvezan isti prezentirati svim suvlasnicima. Po ovjeri konačnog obračuna od strane predstavnika suvlasnika isti se podmiruje izvođaču.