Upravljanje zgradama

  • Baumit

Zakonom o vlasništvu drugim stvarnim pravima propisano je da su suvlasnici dužni
sudjelovati u upravljanju nekretninom (čl. 85) i da su dužni odabrati osobu koja će obavljati poslove upravitelja ( čl.378 ). Upravitelj mora biti fizička ili pravna osoba
u pisana za djelatnost upravljanja. Suvlasnici stambene zgrade svojom odlukom za koju se izjasnilo 51% suvlasnika (u kvadraturi) odabiru upravitelja i s njim sklapaju Ugovor o
upravljanju u kojem su uređeni odnosi između suvlasničke zajednice i upravitelja tj. njihova
prava i obveze.

Suvlasnici su dužni upravljanje nekretninom povjeriti Upravitelju u skladu s ugovorom kojeg
 međusobno sklapaju (čl. 378).

Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun
suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom. Prava i obveze redovnog upravitelja stambene zgrade određene su zakonom, ali njegova stvarna ovlaštenja proizlaze iz ugovora kojeg sklapa sa suvlasnicima zgrade.

Ovlasti upravitelja kreću se u okviru onoga što mu povjere suvlasnici putem predstavnika.

Upravitelj je dužan poslovanje svake nekretnine voditi odvojeno na način da se za svaku zgradu posebno otvori žiro račun za poslovanje.