Prinudni upravitelj

  • Baumit

Ukoliko suvlasnici ne preuzmu obvezu upravljanja zgradom, zakonom je jedinici
 lokalne samouprave (grad ili općina) dano ovlaštenje da u funkciji zaštite javnog interesa
 imenuje prinudnog upravitelja.

Prinudni upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika, ali granice njegovih ovlasti ne određuju suvlasnici, već zakonodavac. Ako se na zgradi pojave određena oštećenja koja ugrožavaju treće osobe, hitne i nužne popravke na teret suvlasnika čak i protiv njihove volje, a u cilju zaštite života i zdravlja poduzima prinudni upravitelj.

Također s računa prinudne pričuve plaća se osiguranje zgrade, te naknada upravitelju
 (prinudnom) koja je ista kao i naknada za redovnu upravu.