Pravni propisi

 • Baumit
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst, NN 81/2015, 94/2017)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/2014)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03, 157/03, 87/09, 61/11 , 25/12, 136/12)
 • Odluku o komunalnom redu (Službene novine Grada Labina br.10/2019.)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN 64/97)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/2016)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13, 61/2018).
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/2014, 150/2014, 133/2015, 22/2016, 49/2016, 87/2016, 17/2017, 77/2017, 88/2017
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)