O nama

 • OTP banka
 • Murexin
 • Rockwool
Labin Stan d.o.o. je poduzeće za upravljanje nekretninama u 100% vlasništvu Grada Labina.

U okviru osnovne djelatnosti “LABIN STAN” d.o.o. kao upravitelj u ime vlasnika nekretnina organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, obavlja povremene i godišnje preglede nekretnina, utvrđuje visinu zajedničke pričuve, osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika, zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti te obavlja ostale poslove po osnovi odluka vlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova.

Osim redovnog održavanja “LABIN STAN” , na zahtjev i uz pristanak većine obavlja i poslove izvanrednog održavanja zgrada te u tu svrhu izrađuje troškovnike, prikuplja ponude , ugovara radove , osigurava kreditna sredstva i nadzire radove.

Trenutno na upravljanju ima oko 250.000 m2, a upravlja stambenim fondom Grada Labina i Općine Raša.

Struktura poduzeća

Članovi skupštine:
 1. Dorino Rajković – predsjednik
 2. David Černjul – zamjenik predsjednika
 3. Alenka Verbanac – član
 4. Manuela Sandomenigo - član

Misija i vizija

MISIJA poduzeća je trajno poboljšanje kvalitete života stanovnika Grada Labina promicanjem politike održavanja stambenih zgrada po sljedećim kriterijima:

 • sigurnost
 • funkcionalnost
 • trajnost
 • ekološka vrijednost objekta
 • privlačnost
 • najbolji omjer cijene i kvalitete

VIZIJA
Nastaviti započetu tradiciju poslovanja, te biti prepoznatljiv po primjeni najbolje prakse s područja održavanja stambenih zgrada.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo Labin stan d.o.o.uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva poduzeću LABIN STAN d.o.o. Labin:

Pisani zahtjev podnosi se na adresu poduzeća (Labin stan d.o.o., Učka 4, 52 220 Labin).

Usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje u uredovno radno vrijeme u prostorijama Društva ili telefonski na broj 052/852-452, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji,  stvarni materijalni troškovi će se naplaćivati prema Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro račun broj 2340009-1110371878 po ispostavljenom računu.

Službenik za informiranje: Silvija Muškinja, silvija@labinstan.hr

DOKUMENTI

GODIŠNJI PLANOVI

ODLUKE I ZAKLJUČCI SKUPŠTINE

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina

ZAPISNICI SKUPŠTINE

2013. godina

2014. godina

2015. godina

DONACIJE I SPONZORSTVA

2013.

Tvrtka Labin stan d.o.o. u 2013. godini zaprimila je pet zahtjeva za financijskom pomoć u obliku donacija, te su temeljem plana poslovanja za 2013. godinu odobrena tri zahtjeva u ukupnom iznosu od 850,00 kn.

2014.

Tvrtka Labin stan d.o.o. u 2014. godini zaprimila je tri zahtjeva za financijskom pomoći u obliku donacija, te su temeljem plana poslovanja za 2014. godinu odobrena tri zahtjeva u ukupnom iznosu od 1 300,00 kn.

2015.

Tvrtka Labin stan d.o.o. u 2015. godini zaprimila je jedan zahtjev za financijskom pomoći u obliku donacija, te je temeljem plana poslovanja za 2015. godinu odobren zahtjev u ukupnom iznosu od 1 000,00 kn.

Politika kvalitete

Labin Stan d.o.o. je poduzeće za upravljanje nekretninama u 100% vlasništvu Grada Labina.

U okviru osnovne djelatnosti “LABIN STAN” d.o.o. kao upravitelj u ime vlasnika nekretnina organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, obavlja povremene i godišnje preglede nekretnina, utvrđuje visinu zajedničke pričuve, osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika, zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti te obavlja ostale poslove po osnovi odluka vlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova.

Uprava Labin Stan d.o.o. opredijelila se za sustav upravljanja kvalitetom koji nas obvezuje na utemeljenje naših poslovnih procesa i usluga na načelima kvalitete, čime se ujedno opredjeljujemo i usmjeravamo ka postizanju zadovoljstva naših korisnika usluga ispunjavanjem njihovih zahtjeva, obvezujemo se na ispunjavanje zahtjeva zakonske regulative i zahtjeva naših vlasnika.

U ostvarivanju postavljenih ciljeva Uprava Labin Stan d.o.o. opredjeljuje se za:

 • kontinuirani nadzor nad kvalitetom naših usluga,
 • redovito praćenje i mjerenje te stalno unapređivanje razine poslovanja,
 • praćenje, mjerenje i stalno unapređivanje zadovoljstva korisnika usluga kao temeljne mjere kvalitete usluga,
 • stalno stjecanje i primjenu novih znanja i metoda upravljanja,
 • stalnu edukaciju zaposlenika.

U još boljoj suradnji s našim korisnicima usluga te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu Labin Stan d.o.o. želi:

 • stalno unapređivati kvalitetu poslovanja,
 • kontinuirano razvijati obim poslovanja,
 • kontinuirano povećavati učinkovitost poslovanja.

Vrijedan instrument kojim Labin Stan d.o.o. neprestano poboljšava kvalitetu usluga jesu smjernice i sugestije naših korisnika, vlasnika i drugih zainteresiranih strana te vlastitih zaposlenika. Labin Stan d.o.o. će ustrajati u redovitim inovacijama i nadzoru kvalitete usluge te trajnom poboljšanju kvalietet usluga, kao i poticanju zaposlenika i drugih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanje odnosa prema našim korisnicima.

Javna nabava

Tijekom 2012. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.

Tijekom 2013. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.

Tijekom 2014. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.

Tijekom 2015. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.

Tijekom 2016. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.

Obavijest o sukobu interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), LABIN STAN d.o.o. , Labin, Učka 4, OIB: 50926077478, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
1. DIGA INŽINJERING d.o.o., Sv. Katarine 18, 52220 Labin, OIB 57546702277
2. INGAL d.o.o., Mate Poldrugovca 9, 52220 Labin, OIB 82443446606

Naknade štete

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O RADU OD 10.12.2004.

Članak 69.
Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi.

Članak 70.
Ako štetu uzrokuje više radnika, radnik odgovara za dio štete koju je uzrokovao.
Ako se za svakog radnika ne može utvrditi dio štete koju je uzrokovao, smatra se da su svi radnici jednako odgovorni i štetu naknađuju u jednakim dijelovima.

Članak 71.
Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.

Poslovnik kvalitete

Zakonska regulativa

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Urednički pročišćeni tekst, NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03, 157/03, 87/09, 61/11 , 25/12, 136/12)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN 64/97)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)