Međuvlasnički ugovor

  • Baumit
Međuvlasničkim ugovorom definira se što su posebni dijelovi zgrade, a što zajednički dijelovi zgrade.

Međuvlasnički ugovor je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u suvlasničkoj zajednici u svezi s upravljanjem , korištenjem i održavanjem zajedničkih elemenata zgrade. Međuvlasnički ugovor mora se sklopiti u pisanom obliku i valjan je onda kada ga potpiše većina suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i obvezuje sve suvlasnike.