Kratki osvrt na problematiku održavanja zgrada

  • Baumit
U svim gradovima pa tako i u Labinu i Raši problematika stambenih zgrada približno je
 ista sagledavajući je kroz održavanje konstruktivnih elemenata zgrada.

Poznato je da je starost zgrada u Labinu i Raši između 20-80 godina, a u labinskoj starogradskoj jezgri još i veća pa konstruktivni elementi ( krovovi i fasade ) zahtijevaju najviše intervencija.

Prevladavaju kosi krovovi pokriveni kanalicama. Pokrov istih već je dotrajao te za posljedicu imamo da je na većini takvih zgrada potrebno mijenjati i drvenu konstrukciju koja je dotrajala i uništena čestim prodorima vode. Osim što postoje stalni problemi s intervencijama na kosim krovovima koji se ipak negdje mogu i djelomično sanirati, posebni problemi pojavljuju se kod sanacije ravnih krovova gdje je gotovo nemoguće kvalitetno sanirati parcijalne prodore vode pa je potrebno izvršiti rekonstrukciju cijelog krova.

Upravo zbog gore istaknute problematike u LABIN STANU je u proteklom periodu najviše truda posvećeno upravo sanaciji krovova , djelomičnih i potpunih. Zbog izuzetno niske cijene pričuve po m2 sredstva koja se skupljaju na računima zgrada su gotovo uvijek nedostatna za financiranje sanacija krovova pa suvlasnici uz pomoć LABIN STANA podižu kredite kako bi pokrili troškove sanacija.

Osim problematike krovova poseban problem predstavljaju i fasade. Dovoljno je prošetati gradom kako bi se uočilo da je većina fasada dotrajala i vidljivo je da se u sanaciju fasada godinama ništa nije ulagalo.

Poseban problem na fasadama predstavljaju balkoni i balkonske ograde koje su često dotrajale pa prijete padom i ugrožavaju prolaznike.

Činjenica je da vlasnici takvih zgrada odgađanjem radova na rekonstrukciji fasada često više ugrožavaju živote prolaznika nego svoje živote. Međutim, zbog lošeg standarda pojedinih suvlasnika suvlasnici se odlučuju na sanaciju krova kao prioritet, a kada otplate kredit za krov u planu je novo zaduženje za sanaciju fasade. S obzirom da najveći broj kredita ima rok otplate 10 godina, lako je zaključiti da će sanacija fasada u Labinu sačekati bolja vremena.

Pored svih istaknutih problema s kojima se susreću svi suvlasnici zgrada u Labinu poseban
problem pojavljuje se suvlasnicima zgrada koji su vlasnici zgrada koje predstavljaju spomeničku baštinu i registrirani su kao spomenici kulture. Vlasnici istih vjerojatno su sretni zbog spoznaje da su vlasnici spomenika kulture , a nesretni su zbog saznanja da je obnova takvih zgrada ( krovova i fasada ) vrlo skupa a državne institucije koje su ih proglasile spomenicima kulture nude samo nadzor nad izvođenjem radova kako vlasnici u neznanju ne bi uništili spomeničko nasljeđe.

U okviru održavanja konstruktivnih elemenata zgrada u Labinu je prisutan i problem lošeg
temeljenja “NOVIH ZGRADA” zbog čega zgrade propadaju , pojavljuju se pukotine na
nosivim zidovima , pregradnim zidovima , podovima i vanjskoj fasadi.